PRESENTACI” | MAPA | CERCA | ESTUDIS | CR»DITS | Contacte 

 

Crèdits

Direcció:
Albert Balcells i González
Institut d’Estudis Catalans

Processament de les dades:
Josep M. Palau i Baduell
Oficina d’Assessorament Històric (IEC)

Disseny informàtic:
Xavier Torrents Casas
Servei d’Informàtica (IEC)
Santi Muxach i Riubrogent
Servei de Recursos Digitals (IEC)

Primera edició: Novembre de 2015 

Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens prejudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.

Les condicions esmentades es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) Reconeixement explícit. Cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) No comercialització. Aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) Termes de la llicència. S’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) Altres permisos. Els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.

 

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. oahistoric@iec.cat - Informació legal